Jelen Felhasználási feltételek a simvonal.hu címen elérhető, Szalay Attila („Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

A jelen Felhasználási feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadják a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a simvonal.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

I. A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.

1.2. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

1.3. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

II. Az egyes Szolgáltatások

2.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@simvonal.hu e-mail címre küldött levélben.

2.2. Reklámok küldése

A Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámjait elküldje.

Az olyan reklámok, amelyek csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, kizárólag olyan Felhasználók számára küldhetőek el, akik a hírlevélre való feliratkozás során a születési helyüket és idejüket is megadták, és így megállapítható, hogy az előírt életkori feltételnek megfelelnek.

A reklám küldéséhez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az info@simvonal.hu email címre küldött elektronikus levél útján.

2.3. Hozzászólások, Felhasználói tartalmak

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni.

2.4. Nyereményjátékok

A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni és a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra.

III. Moderálási elvek

3.1. Nem engedélyezettek az alábbiak:

3.1.1. Felhasználónév (becenév) választáskor: obszcén, vulgáris nevek használata, bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata.

3.1.2. Flood (árvíz):

 • ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan
 • ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez
 • hosszú szövegek céltalan bemásolása
 • minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
 • szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás

3.1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:

 • a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
 • ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
 • ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
 • ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
 • tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai,vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
 • tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja
 • tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott
 • tilos warez linkeket, szoftverkulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

3.2. Moderátori szankciók:

 • törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek
 • javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból
 • a Felhasználó letiltása a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén
 • IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

3.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az info@simvonal.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

3.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést az info@simvonal.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését és a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat.

IV. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

V. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

5.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli.

5.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, például vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

5.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VI. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.