Az alábbi tájékoztatóban a simvonal.hu oldalt kiadó Szalay Attila adatkezelőként kötelezettséget vállal arra, hogy az oldal tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

I. A tájékoztató célja

A tájékoztató képet ad arról, hogy az oldal adatkezelője milyen módon gyűjtheti a felhasználók adatait, és azokat hogyan használja fel.

A tájékoztató az alábbi rendelkezések figyelembe vételével készült:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató megváltoztatására; erről a felhasználókat időben értesíti.

II. Az adatkezelő adatai

Név: Szalay Attila
Székhely: 1188, Budapest, Tölgy utca 7/D
Adószám: 77913168143

Kapcsolat: info@simvonal.hu

III. A kezelt adatok köre

Az adatkezelő az oldal üzemeltetése során olyan személyes adatokhoz juthat, amelyek lehetővé tehetik a felhasználó azonosítását. Ilyen adat lehet például

 • hozzászólás esetén a felhasználó által megadott néven és e-mail címen kívül a spamek automatikus kiszűrése érdekében használt IP cím,
 • vagy hírlevélre való feliratkozás esetén a megadott név és e-mailcím.

A testre szabott kiszolgálás érdekében az adatkezelő – vagy az oldal üzemeltetője által igénybe vett, külső online szolgáltatók – a felhasználó számítógépén egy azonosító adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el. A cookie-k információkat gyűjthetnek a látogatókról és eszközeikről; megkönnyíthetik az oldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosíthatnak, stb. További részletek a simvonal.hu-n használt cookie-król itt olvashatóak.

IV. Az adatkezelés célja és elvei

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy a felhasználók személyes adatait a jóhiszeműség és tisztesség elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, és a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérően nem használja fel.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás és a nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezelések célja lehet:

 • a felhasználó azonosítása,
 • a felhasználóval való kapcsolattartás,
 • online tartalomszolgáltatás (például online hírlevél formájában),
 • a hirdetések testre szabása;
 • kényelmi funkciók biztosítása, a felhasználói élmény javítása,
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása (például hozzászólások),
 • egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása;

Az adatkezelő a személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Ha egy felhasználó nem a saját adatait adta meg, az ő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő indokolt esetekben – hivatalos bírósági vagy rendőrségi megkeresés, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelés alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

V. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri írásban az adatok törlését. Ezt az igényt az info@simvonal.hu e-mail címen lehet bejelenteni; ezt követően az adatkezelő 10 munkanapon belül törli a kért adatokat.

A rendszer működése során automatikusan rögzített adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartamáról itt számol be a Google részletesen.

VI. A felhasználó jogai

A felhasználó tájékoztatást és hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatairól az info@simvonal.hu címre írt elektronikus levélben. A kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen azonosítható.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, és kérheti a rá vonatkozó adatok módosítását, helyesbítését, visszavonását és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: például a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, tudományos kutatási vagy statisztikai célból, vagy jogi igények érvényesítéséhez.

A hírlevél az abban található leiratkozás linken keresztül mondható le.

VII. Az adatkezeléshez kapcsolódó külső cégek

Az adatkezelő az oldal üzemeltetéséhez kapcsolódóan külső szolgáltatókat vesz igénybe, többek között webanalitikai és hirdetéskiszolgáló feladatok kezeléséhez, levelezéshez, tárhely igénybevételéhez, stb.

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat csak az előre meghatározott célokra használja fel.

Az oldal működtetése során az alábbi cégek lehetnek érintettek az adatkezelésben (nem teljes körű a felsorolás):

 • MailChimp: e-mailküldő szolgáltatás (részletek),
 • Google Inc.: webanalitika, böngésző, levelező rendszer, felhőben történő adattárolás (részletek),
 • Automattic: WordPress szerkesztőségi rendszer, Gravatar hozzászólás-kezelő (részletek),
 • NetMasters Europe Kft.: tárhelyszolgáltatás,
 • Facebook LLC, YouTube LLC, Instagram LLC.: közösségi oldali aktivitások, személyre szabás.

Az adatkezelő semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik a simvonal.hu oldalon elhelyezett linkeken át elérhető honlapok felett, így nem vállal felelősséget sem azok tartalmáért, sem azok adatkezeléséért. A személyes adatok biztonsága érdekében javasolt elolvasni ezen oldalak adatkezelési nyilatkozatát.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit megteheti az info@simvonal.hu címen.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.